Säännöt

1 § Nimi ja toimipaikka

Yhdistyksen nimi on Mitokondrioyhdistys ry. – Mitokondrioförening rf. Sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia mitokondriotautia sairastavien ja niiden, joilta mitokondriotautia epäillään tai mitokondriotaudin määrittely on epäselvä sekä heidän lähipiirinsä ja muiden yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisesta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Yhdistys edistää mahdollisuuksia vertaistuen saamiseen, toimii mielekkäänä kanavana vapaaehtois- ja vertaistoimintaan jäsenilleen sekä tukee mitokondriotautia sairastavan oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun, esteettömyyteen sekä monimuotoiseen osallistumiseen ja hyvinvointiin ympäristössään. Yhdistys lisää mitokondriotautien tunnettavuutta ja edistää alan tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta sekä selkeä kielistä alan julkaisutoimintaa ja muita palveluita.

Toimintamuodot

Yhdistys järjestää erilaisia vertaistukitapahtumia ja -tilaisuuksia ja muuta vapaaehtoistoiminta sekä valtakunnallisesti, että paikallisesti sekä edistää kohderyhmän verkostoitumista ja paikallisten toimintaryhmien muodostumista. Se toimii yhteistyössä ja edistää vuorovaikutusta eri toimijoiden kuten järjestöjen, yhteisöjen, asiantuntijoiden ja viranomaisten sekä palveluntuottajien kanssa.

Yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa ja vaikuttamista, tiedottamista ja neuvontaa sekä voi järjestää koulutusta, ohjausta ja valmennusta kohdistuen mm. omaan jäsenistöön, muihin kansalaisryhmiin ja mediaan sekä päätöksentekijöihin ja rahoittajiin, tutkijoihin, eri ammattilaisiin, viranomaisiin ja palveluntuottajiin sekä järjestöihin.

Yhdistys tukee vapaaehtois- ja vertaistoiminnan toteutusta verkostossaan. Se edistää vapaaehtois- ja vertaistoiminnan voimavarojen, koulutuksen ja tuen tavoitettavuutta ja saatavuutta. Yhdistys voi liittyä jäsenryhmäänsä edustaviin keskus – tai yhteistyöjärjestöihin.

3 § Varainhankinta

 

Varsinaisen toiminnan rahoittamiseksi ja tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 1. asianmukaisella luvalla ja ilmoituksella toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa kioskimyyntiä, verkkokauppaa sekä järjestää yleisötilaisuuksia ja myydä niihin pääsylippuja ja palveluja, mikäli ne ovat katsottavissa vähäisiksi sekä yhdistyksen tarkoitusta myötääviksi. Suorittaa alaan kuuluvaa kustannus- ja julkaisutoimintaa.
 2. vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 3. omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, osuuksia ja osakkeita sekä muita arvopapereita ja oikeuksia
 4. yhdistyskokouksen erikseen niin päättäessä sijoittaa varoja eettisesti vastuullisiin, matalan riskin kohteisiin
 5. yhdistyskokouksen erikseen niin päättäessä ottaa lainaa ensisijaista rahoituspäätöstä vastaan
 6. yhdistyskokouksen erikseen niin päättäessä muodostaa rahastoja sekä perustaa ja hallita säätiöitä

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen.

4 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyvät yhdistyksen hallitus hakemuksesta. Jäsenillä tulee olla osoite Euroopan Unionin tai Eurooppaan laskettavien valtioiden alueella. Mukaan lukien Islanti.

Varsinaiset jäsenet jaetaan:

 1. Potilasjäseniin
 2. Omaisjäseniin ja

Kannattavat jäsenet jaetaan:

 1. Yksilökannatusjäseniin
 2. Yhteisökannatusjäseniin

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistys hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka merkittävällä teolla tai mallikelpoisella toiminnallaan on edistänyt yhdistyksen päämääriä. Ehdotuksen tulee saada vähintään 2/3 osaa äänistä yhdistyksen kokouksessa, tullakseen hyväksytyksi. Kunniapuheenjohtajilta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen varsinaiset ja kannattavat jäsenet sitoutuvat maksamaan vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksuluokista ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan jäsenrekisteriin merkittävien tietojensa muutoksista.  Yhdistys voi yhdistyksen tarkoituksen ja oikeutetun edun toteuttamiseksi ja tarpeellisessa laajuudessa luovuttaa ja antaa käyttöoikeuden yhdistyksen keskusjärjestönä toimivalle yhteisölle jäsenrekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyyn siten kuin tietoturvaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevat säädökset edellyttävät.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsen voi, niin halutessaan, erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä yhdistyksen jäsenilleen asettamia velvollisuuksia tai joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle jäsenelle kirjallisesti ja hänellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jättämällä sitä koskeva kirjallinen vaatimus perusteluineen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Jäsen katsotaan eronneeksi omasta tahdostaan, jos hän jättää jäsenmaksun maksamatta kahden (2) vuoden ajan peräkkäin.

6 § Toimielimet

Ylin päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenistön kokoukselle. Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus. Määrättyjä tehtäviä varten yhdistyksellä voi olla sen kokouksen tai hallituksen
asettamia toimikuntia, jotka työskentelevät hallituksen valvonnan alaisina.

7 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä järjestyksessä. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa kahdeksi (2)
kalenterivuodeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan seuraavaksi kahdeksi (2) vuodeksi varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä
muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa, panee toimeen yhdistyskokouksen päätökset ja valmistelee yhdistyskokouksen päätettäväksi tulevat asiat.

Hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksiin muillekin yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä pyytää.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Luottamus- ja toimihenkilöt

Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja
varajäsenten toimikausi kaksi vuotta siten, että puolet hallituksesta vaihtuu vuosittain, ensin arvalla.

Vuosikokous päättää toimi- ja luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista. Hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous päättää tarvittavista työsuhteisista tehtävistä. Yhdistyksen hallitus päättää puheenjohtajan esityksestä työntekijän valinnasta ja ottamisesta tehtävään.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri tai varapuheenjohtaja kaksi yhdessä.

10 § Tilikausi ja toiminnan-/tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnan-/tilintarkastuksen suorittavat hallituksen esityksestä yhdistyskokouksen nimeämät henkilöt tai tilientarkastusyhteisö. Hallituksen tulee
toimittaa tarkastusaineisto toiminnan-/tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa arpa.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii hallitukselta kirjallisesti, erityistä
asiaa varten. Ylimääräisessä kokouksessa ei voi käsitellä muita asioita, kuin kutsussa mainitut.

12 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 21. vuorokautta ennen kokousta jäsenille henkilökohtaisesti toimitetulla kutsulla kirjeitse tai sähköisen viestimen avulla
tai jäsenlehdessä. Kokouskutsu voidaan toimittaa jäsenen suostumuksella sähköpostitse, yhdistyksen some-ryhmässä (Facebook) tai internet-kotisivulla.

Mikäli yhdistyksen kokoukseen on mahdollista etäosallistua, yhdistyksen hallitus ilmoittaa kokouskutsussa etäosallistumisen mahdollisuudesta ja etäosallistumistavasta. Jäsenen tulee ilmoittaa kokouskutsussa esitetyllä tavalla halustaan käyttää etäosallistumismahdollisuutta.

13 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien / tilintarkastajien tarkastuskertomus.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Päätetään jäsenmaksuluokat ja niiden perusteet sekä jäsenmaksujen suuruudet.
 8. Päätetään luottamus- ja toimihenkilöiden palkkiot ja korvaukset.
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tai yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokautta ennen kokousta, että se voidaan kokouskutsuun sisällyttää.
 13. Mahdolliset keskusjärjestön säännöistä tulevat päätösasiat.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljänneksen (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokous kutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ja omaisuus yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

15 § Muut säädökset

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.